ส่ง Video Clip ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา