รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่2

  ด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่2   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

แผนการรับเข้าศึกษา

               1. สาขาวิชา สท.บ. สารสนเทศศาสตร์                              จำนวน 20 คน

               2. สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ                          จำนวน 30 คน

               3. สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์                         จำนวน 20 คน

               4. สาขาวิชา วท.บ. สื่อนฤมิต                                        จำนวน 50 คน

               5. สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์                       จำนวน 30 คน

               6. สาขาวิชา วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์                          จำนวน 50 คน

อ่านต่อ